Translate:

Регионален оператор на енергийни услуги - „OSER“

„SPL OSER“ — абревиатура от съставното наименование „Société Publique Locale Efficacité Energétique Opérateur de Services Energétiques Régional“ — е акционерно дружество с ограничена отговорност, което бе създадено в края на 2012 г., за да оказва съдействие на местните и регионалните власти в региона на Рона-Алпи за посрещане на предизвикателствата на енергийния преход посредством реализацията на проекти за цялостни енергоефективни мерки. Основната задача на „OSER“ (регионален оператор за енергийни услуги) бе да изпълнява функциите на акционерно дружество за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ) на публичните акционери в региона на Рона-Алпи.  Учредителите — регион Рона-Алпи, 9 общини и междуобщинската организация „SIEL“ — създадоха дружеството в отговор на тогавашното много слабо търсене на финансиране за цялостни енергоефективни мерки и практическата липса на предлагани цялостни решения за енергийно обновяване.  Те бяха убедени, че изискванията за енергийна ефективност по отношение на новото строителство сами по себе си не бяха достатъчни за постигането на амбициозните цели за намаляване на емисиите на CO2, както и че публичните органи трябваше да играят водеща роля в реализацията на проекти за цялостни енергоефективни мерки с цел стимулиране на динамичното енергийно обновяване.

Целта на програмата бе инвестирането на близо 78 милиона евро, с цел привеждането на всяка обновена сграда в съответствие с френския стандарт „BCC“ — („Batiment Basse Consommation“) — за намаляване на енергопотреблението до 80kWh/m²/година, реализирането на значителни енергийни спестявания в рамките на 40 - 75 %, стимулиране на регионалната икономика и създаването на работни места в сферата на енергийното обновяване.

Дружеството започна да функционира в края на 2014 г. с подписването на първия проект с град Бург ан Брес във връзка с енергийното обновяване на сградите на 3 групи училища.  Към днешна дата дружеството е стартирало 10 проекта на обща стойност 31 милиона евро, а други 7 проекта са в етап на предпроектно проучване.