Translate:

Warm Up North

„Warm Up North“ [Затопляне на Запада] е програма за енергийно обновяване на жилищни и нежилищни обществени сгради в Североизточна Англия. Тя е насочена към наемодателите и наемателите.

Програмата стартира по линия на споразумението за партньорство между няколко местни власти и определянето на съдружник от частния сектор (посредством публично-частно партньорство), който да действа като изключителен доставчик по схемите „Green Deal (GD)“ [Зелена сделка]и „Energy Companies Obligation (ECO)“ [Задължения за енергийните дружества]. Основният договор се сключи между общинския съвет на Нюкасъл и „British Gas“. Не е необходимо бенефициентите да бъдат клиенти на „British Gas“, за да могат да кандидатстват. Освен общинския съвет на Нюкасъл, споразумението за партньорство включва и следните 8 органа на местната власт:

 • Нортъмбърланд
 • Гейтсхед
 • Дърам
 • Дарлингтън
 • Нюкасъл
 • Южен Тайнсайд
 • Съндърланд
 • Хартлипул
 • Редкар и Кливланд

Програмата обхваща мерки за енергийна ефективност, като например запълване на кухините, изолация на таванските помещения, изолация на външните стени, монтаж на котли, слънчеви фотоволтаични инсталации и др.

„Warm Up North“ пое ангажимент 60 % от дейностите да бъдат възложени на местни малки и средни предприятия (МСП).

Срокът на действие на договора за услуги е 5 години от 2013 до 2018 г. (с възможност за удължаване с още 3 години). Той е насочен към жилищни и нежилищни сгради в Североизточния регион, които могат да получат достъп до програмата чрез този договор.

Програмата цели:

 • Подобряване на енергийната ефективност / намаляване на енергопотреблението
 • Намаляване на въглеродните емисии
 • Намаляване на сметките за енергия на потребителите / преодоляване на енергийната бедност
 • Запазване / създаване на работни места

Моделът за инвестиции и финансиране предвижда обновяването на минимум 10 000 - 15 000 жилища с различна форма на собственост посредством смесица от подходящи за съответния имот / домакинство мерки.

Ползите при успешно реализиране на схемата ще бъдат:

 • Съдействие на собствениците за прилагането на мерки за енергийна ефективност
 • Подобряване на качеството и количеството на енергийните консултации
 • Подпомагане на местната икономика чрез запазване и създаване на заетост и умения
 • Съдействие за поддържането на жилищните райони в задоволително състояние посредством намаляване на въглеродните емисии
 • Борба с неравенството посредством смекчаване на риска от увеличаване на разходите за енергия на жителите.

Това е най-голямата регионална схема в Обединеното кралство за прилагането на мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор. Обществените поръчки се финансират предимно с европейско безвъзмездно финансиране („Интелигентна енергия — Европа“). „British Gas“ е избран за изключителен доставчик по схемата „Green Deal“.  Доставчиците подготвят плановете по схемата „Green Deal“, осигуряват финансирането и прилагането на договорените подобрения на енергийната ефективност посредством оторизирана фирма за монтаж. Доставчикът отговаря за:

Предлагане на план по схемата на потребителите, съобразен с препоръките на акредитирана организация-оценител;

 • Организиране прилагането на подобрения на енергийната ефективност от оторизирана фирма за монтаж;
 • Текущи задължения във връзка с плановете по схемата, включително разглеждане на жалби на потребителите и предоставяне на информация при откриването на партида на нов платец по схемата „Green Deal“.

Тези планове определят финансовите условия на споразумението и включват мерки за защита на потребителите — например, гаранции — за покриване на разходите по подобрената енергийна ефективност и монтажа. Само упълномощен доставчик може да предлага планове по схемата „Green Deal“.

„British Gas“ пое ангажимент за значително (макар и намаляващо) финансиране по схемата „ECO“, което да бъде инвестирано в жилища на територията на органите-партньори. Освен това се предвижда провеждането на програми за промяна на поведението, с които да се помогне на потребителите да намалят потреблението си на енергия. Обществената поръчка бе обявена през м. юни 2012 г., а „British Gas“ бе избрана през м. юли 2013 г.

Програмата „Warm Up North“ получи безвъзмездно финансиране в размер на близо 1,24 милиона лири (1,6 милиона евро) от Министерството по енергетика и изменение на климата за демонстрационни проекти. Поради естеството на предложените мерки бяха осигурени още 750 хиляди лири (1 милион евро) от енергийни дружества като допълнително финансиране по схемата „ECO“.