Translate:

SUNShINE

Проектът „SUNShINE“ (Съхраняване на сградите посредством спестяването на енергия) е финансиран по програма „Хоризонт 2020“ проект, който се изпълнява в периода 1 март 2015 г. - 1 март 2018 г. С проекта се продължава вече съществуващата програма за цялостно саниране на многофамилни жилищни сгради в Латвия.

Съгласно съществуващата схема, през последните 5 години от „RenEsco“ (частно ДПЕУ) бяха санирани 15 типични за съветската епоха жилищни сгради, на базата на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат. Сградите бяха много стари, пренаселени и с лошо качество. Обикновено се отопляваха с централизирано топлоснабдяване. Инвестициите имаха за цел полагане на топлоизолация, смяна на щранговете на отоплителната инсталация, регулиране на топлината и управление на енергията. Проектите отговаряха на условията за финансиране по линия на ЕФРР (Европейския фонд за регионално развитие) при общ размер на финансирането до 40 % и срок на изплащане 9 - 10 години.

В бизнес модела на „RenEsco“ като инструмент за саниране на сградите се използваха ДЕСГР, в комбинация с финансиране от сметките (т.е. собствениците продължаваха да плащат същата сума, като ДПЕУ си възстановяваше средствата, спестени от фирмата за поддръжка на сградата). Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат обикновено се сключваха за срок от 20 години. Собствениците на жилищата получаваха модернизирани апартаменти, чиято стойност се бе повишила в рамките на 20 - 30 % непосредствено след обновяването, а експлоатационният живот на сградата се бе удължил с 30 години.

Дружеството осигуряваше финансирането си с помощта на местните търговски банки (60 %) и гарантиран заем (40 %) от Нидерландския жилищен институт (гарантиран от Нидерландската жилищна корпорация) на базата на паричните потоци от проекта. Не бе предвидено никакво друго обезпечение.

Собствениците на жилищата бяха изключително дисциплинирани по отношение на плащането - 97 % от плащанията се извършваха навреме, като за 6-те години от съществуването на програмата нямаше нито един случай на неплащане.

Един от проблемите на схемата обаче бяха твърде големите задължения по баланса на дружеството с увеличаването на броя на проектите.

Това наложи разработването на проекта „SUNShINE“, за който се създаде фонд за форфетиране „LABEEF“ (Латвийски фонд за енергийна ефективност на сградите). След реализиране на енергийните спестявания, обикновено след 1 - 2 години, фондът за форфетиране изкупува бъдещите вземания на ДПЕУ, което позволява на дружеството да заеме нов капитал. Схемата за форфетиране има ключово значение за нарастване на инвестициите в сградния фонд.

Освен това една от целите на проекта е създаването на електронна платформа с информация относно санирането на многофамилни жилищни сгради и съответния технически, икономически и финансов инструментариум, различни образци и приложения (договори, протоколи, отчитане и др.).