Translate:

SPEE Picardie

Регионалният съвет на Пикардия реши да създаде Обществена служба за енергийна ефективност („Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE)“) с цел осигуряване на интегриран подход за енергийното обновяване на жилищни сгради, включващ консултиране, оказване на съдействие и финансиране на проектите за саниране на частни жилища.

Службата бе създадена в изпълнение на залегналите в Регионалната схема за климата, въздуха и енергията 2020 - 2050 г. цели за регион Пикардия:

 • Масово топлинно саниране на жилищата
 • Схеми за експериментално финансиране, с които да се преодолеят препятствията на авансовото заплащане (т.е. финансирането от трети страни) и присъщата логика на финансиране на търговските банки (т.е. за инвестициите в енергийната ефективност да не се използват банки поради високата лихва на базата на засечения риск, изисквани обезпечения и т.н.).
 • Разкриване на значителен брой работни места
 • Осигуряване на професионални изпълнители по време на целия процес с цел гарантиране най-малко на минимални енергийни резултати
 • Разработване на интегриран подход въз основа на квалификациите на местните изпълнители
 • Преодоляване на препятствията пред разработването на проекти за енергийно обновяване
 1. Мобилизиране на предлагането на консултации и извършването на дейности на местно равнище
 2. Провеждане на топлинно обследване и консултиране на домакинствата
 3. Предлагане на решения за финансиране
 4. Съдействие на собствениците на жилища по време и след изпълнението на работите

Бяха предприети няколко инициативи за стимулиране на търсенето и предлагането на топлинно саниране:

 • Създаване на мрежа за енергийна информация с 15 консултанти
 • Управление на изпълнителите от местните лица (като например „Globe 21“, „MEF Vermandois“ и др.)
 • Експериментално отпускане на собствениците на жилища в региона на заеми с нулева лихва за инвестиции в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия (10 000 заема за период от 4 години)

Също така бяха предприети и други инициативи за стимулиране на пазара на топлинно саниране:

Разгръщане на мрежата за енергийна информация за по-усъвършенствано обслужване на собствениците на жилища по време и след изпълнението на работите: техници по санирането
Организиране на изпълнителите на дейности по топлинно саниране чрез насърчаване на образуването на групи от дружества
Осигуряване на финансиране за работите по саниране на базата на дългосрочни финансови спестявания

Всичко това доведе до създаването на Обществената служба, която има за цел осъществяването на пилотни проекти в рамките на 3-годишен период, след следните 3 основни етапа:

 • Провеждане на обсъждане на регионално равнище относно създаването на службата
 • Учредяване на регионалната служба
 • Разширяване на обхвата на институцията чрез включване и на други региони

Тя има за цел осъществяването на проекти за топлинно саниране, които се стремят да реализират спестявания в рамките на 50 - 75 % от крайното енергопотребление в зависимост от отделните конфигурации.

Инвестициите в тези проекти трябва да генерират достатъчни спестявания за погасяването на отпуснатия кредит за срока на договора, без да са необходими допълнителни субсидии.