Translate:

ESCOLIMBURG2020 (ДПЕУ „Infrax“)

„ESCOLIMBURG2020“ е съвместен проект на провинция Лимбург, „Infrax“ (оператора на електроенергийната система в провинцията) и „Dubolimburg“, специализиран консултантски институт по въпросите на устойчивите сгради. Проектът има за цел да ускори енергийното обновяване на общински имоти, с цел по-бързото прилагане на стандарта за почти нулево потребление на енергия, както и да допринесе за постигането на целите по отношение на климата на провинцията и на 44 общини.

Посредством съществуващото дружество на „Infrax“ за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ), създадено през 2010 г., на общините в Лимбург се предлага пакет от енергийни услуги за повишаване енергийната ефективност на сградите, който включва безплатни услуги (телеметрия и мониторинг, предпроектно проучване и енергиен регистър на имотите), редица консултантски услуги (в т.ч. динамични симулации и измервателни кампании), както и цялостна реализация на мерките. Проектът има за цел да подпомогне, оптимизира и разшири тези дейности на дружеството. Предложените интервенции могат да включват всички аспекти на потреблението на енергия: отопление, вентилация, климатизация, осветление, енергия от възобновяеми източници, изолация, като целите са доста амбициозни (спестявания > 30 %, средна стойност - 40 %). Дружеството определя оптималното решение за сградата, като се взимат предвид сроковете на погасяване, наличните ресурси и изискванията и потребностите на администрацията.

За да помогне на местните власти да се ориентират в своето енергопотребление, „ESCOLIMBURG2020“ изготвя – с помощта на „Dubolimburg“ и посредством лични разговори с отговорните за разработването на политики лица – план за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) за различните общини в Лимбург. В тези планове се съдържат данни, които са подходящи за използване в последващото замерване съгласно Споразумението на кметовете. С помощта на това замерване общината може да определи, оцени и провери емисиите на CO2 на нейната територия, за да анализира въздействието на дейностите, залегнали в общинския план за действие по отношение на климата.

Дружеството на „Infrax“ изпълнява функциите на звено по изпълнението на програмата „ESCOLIMBURG2020“.

Тя се ползва с подкрепата на Програма „Интелигентна енергия - Европа“ посредством инициативата за мобилизиране на местните енергийни инвестиции и съдействие за разработването на проекти (MLEI-PDA). Очакванията са този проект да мобилизира 19,8 милиона евро инвестиции в устойчива енергия в рамките на 3 години.

Ключов аспект на проекта е финансирането на мерки за енергийна ефективност. Общините могат да избират между предварително финансиране от страна на ДПЕУ „Infrax“, при което инвестицията се изплаща чрез спестявания от разходите за енергия, собствено финансиране или банково кредитиране с посредничеството на „Infrax“. „ESCOLIMBURG2020“ може да набележи и други възможни варианти и техники за финансиране след предстоящото финансово проучване, като например лизинг, инвестиционна подкрепа, безвъзмездна помощ или средства от Лимбургския фонд за климата, който се подкрепя от гражданите и бизнеса. Лимбургският фонд за климата („Limburgs Klimaatfonds“) представлява взаимен фонд, създаден на 30 януари 2012 г. от инвестиционния фонд „LRM“, лимбургското енергийно дружество „NUHMA“ и кооперативното дружество „LIMCOOP“ с цел инвестиране в щадящи климата проекти. Гражданите, организациите и фирмите закупуват акции, а набраните средства се използват за предоставяне на кредитиране на титулярите на проектите. Приходите от фонда се преразпределят на акционерите. Целта е да се осигури възвращаемост в размер на 1 % повече от тази на класическия спестовен влог.