Translate:

„OxFutures“

Инициативата „OxFutures“ мобилизира мащабни инвестиции за разработването на проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност в град Оксфорд и цялото графство Оксфордшър.

Целта е Оксфордшър да застане в челните редици на иновациите за ниски въглеродни емисии и да поведе прехода на Обединеното кралство към устойчиво енергийно бъдеще. Инициативата бе стартирана с помощта на безвъзмездно финансиране по линия на програма „Интелигентна енергия – Европа“ за стимулиране на инвестициите в размер на 20 милиона лири в местни енергийни проекти до 2016 г. Тя покрива 75 % от разходите при програма на стойност 1,3 милиона лири за мобилизиране на местната енергийна инфраструктура. Финансирането стартира на 28 ноември 2012 г. и е с продължителност три години, като се цели постигането на следните основни цели:

  • Стимулиране на инвестициите в енергийни проекти: 20 милиона лири (26 милиона евро)
  • Капацитет за производството на възобновяема енергия: 8,4 MW
  • Енергийни спестявания от намаляване на потреблението: 13 330 000 kWh
  • Намаляване на въглеродните емисии: 7 900 т CO2/година

Визията е река Темза и покривите на Оксфордшър да се превърнат в електроцентралите на бъдещето. Обществеността, бизнесът и публичният сектор ще „усилят мощността“ на инициативата посредством разработването на схеми за възобновяема енергия и намаляване на енергийното потребление. Това се очаква да осигури множество икономически, социални и екологични ползи за Оксфордшър.

Социалното предприятие „Нисковъглероден център“, действащо в интерес на местната общност, е основният партньор на двата съвета в осъществяването на четирите програмни направления:

  • Фондът „OxFutures“
  • Инвестиции в обществените сгради
  • Енергия на общността: усилване на мощността
  • Обновяване на домовете: намаляване на потреблението (това направление се ограничи до един пилотен проект и няма да бъде разглеждано по-нататък)

Целта е увеличаване на популярността на нисковъглеродното развитие на икономиката и привличане на 400 милиона лири инвестиции в Оксфордшър до 2020 г. „OxFutures“ ще осигури постигането на целта на град Оксфорд за намаляване на въглеродните емисии с 40 % до 2020 г., както и на целта на Съвета на графство Оксфордшър за 50 % намаление на въглеродните емисии до 2030 г., спрямо нивата от 2008 г.