Translate:

„Eandis EDLB“

„Eandis“ е компанията, която доставя електроенергия и газ за значителна част от Фламандския регион. Всъщност тя е компания, създадена от 7 местни разпределителни предприятия, собственост на общините, които са акционери в „Eandis“.

В миналото, по силата на фламандското законодателство „Eandis“ (както и едно друго разпределително предприятие – „Infrax“) имаше общественото задължение да подпомага своите акционери (общини, градове, провинции) при прилагането на мерки за съхранение на енергията (например, с безплатно енергийно счетоводство, безплатни енергийни обследвания и др.)

През 2010 г. тази роля беше разширена с възлагане на функциите на „публично ДПЕУ“, които се състояха в подпомагане на градовете, общините и провинциите в процеса на проучване, реализиране и финансиране на инвестициите в енергийни спестявания в техните обществени сгради. Причината за тези инвестиции често пъти бе поетият от местните власти ангажимент по силата на Споразумението на кметовете.

„Eandis“, посредством своята служба „EDLB“ (съкратено от „Energiediensten voor Lokale Besturen“ или, в превод, енергийни услуги за местните власти) играе ролята на интегриращо звено, което възлага на частния сектор извършването на енергийни обследвания, изготвянето на инженерно-технически спецификации и осъществяването на строителни дейности посредством използването на т.нар. „модел, базиран на отделни изпълнители“. Проектите обикновено включват подмяната на котли, полагането на изолация на покриви, смяната на дограмата и осветителните тела, регулирането на отоплението, вентилацията и климатизацията и монтирането на слънчеви фотоволтаични панели.