Translate:

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - ФЕЕВИ

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) — първоначално Фонд „Енергийна ефективност“ (ФЕЕ) — е револвиращ фонд, създаден като самостоятелно юридическо лице (под формата на публично-частно партньорство) през 2005 г.  Първоначалната му капитализация бе осъществена с безвъзмездни средства от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), правителството на България, правителството на Австрия, както и частни български донори. Фондът има за цел да предоставя револвиращо финансиране и техническа помощ за публични (общински, университетски, болнични) и частни (предприятия и домакинства) проекти за енергийна ефективност в България. От 2011 г. той също така финансира и независими проекти за производство на енергия от ВЕИ, свързани с локално енергопотребление.

ФЕЕВИ беше част от по-общата стратегия на правителството на България за привеждане на законодателството в съответствие с европейското, за осигуряване на необходимото институционално развитие и намаляване на енергийната интензивност на страната, която по това време бе два пъти повече от средната за ЕС и една от най-високите в Европа.

Въпреки че тази ниска енергийна ефективност, както по отношение на потреблението, така и по отношение на производството, осигуряваше огромен потенциал за енергийни спестявания по икономически целесъобразен начин — според изчисленията, близо 40 % в съществуващия сграден фонд, 30 % в сектора на топлофикацията и 30 % в индустрията — съществуваше един почти нефункциониращ и крайно недостатъчен пазар на финансиране, възпрепятстващ достъпа до търговско финансиране на инвестициите в енергийна ефективност.

Тази ситуация накара българското правителство да предвиди създаването на фонд „Енергийна ефективност“ в новия Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ), приет от Народното събрание през м. февруари 2004 г. Този специализиран фонд имаше за задача изграждането на устойчив капацитет на пазарен принцип за разработването и финансирането на проекти за енергийна ефективност при пазарни условия, демонстриране на финансовата рентабилност на инвестициите в сферата на енергийната ефективност и насърчаване развитието на добре функциониращ пазар на енергийната ефективност в България.

С този фонд правителството имаше и амбицията да намали емисиите на парникови газове (ПГ), както и да намали наполовина първичната енергийна интензивност на страната до 2020 г. спрямо нивата от 2005 г., без да се осланя на продължаващото държавно финансиране. До края на 2013 г. по проектите на фонда се очакваше да бъдат реализирани енергийни спестявания в размер на повече от 95 000 MWH/година, а емисиите на парникови газове да са намалели с 75 хиляди тона на година.

Въпреки че фондът не разпределя печалба и е на пълна издръжка от правителството, той е структуриран като публично-частен търговски механизъм за финансиране и изпълнява три основни функции – на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации. Той оказва техническо съдействие на българските фирми, общини и частни лица при изготвянето на проекти за енергийната ефективност и ВЕИ, след което осигурява тяхното финансиране или съфинансиране или действа като гарант пред други финансови институции или търговски кредитори.

От 2005 до 2008 г. ФЕЕВИ е получил финансиране от донори и дарители в размер на близо 21,9 милиона лева или, съответно, близо 11,2 милиона евро. Повече от 70 % от тези средства са предоставени от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).  Средствата са използвани за осигуряване на първоначалния инвестиционен капитал на фонда, за покриване на първоначалните и оперативните разходи, както и за изграждане на капацитет във връзка с енергийната ефективност до достигане на финансова самостоятелност от фонда.

Това финансиране е използвано за създаване на револвиращ фонд, който до края на 2014 г. е отпуснал 45,8 милиона лева (23,4 милиона евро) по 170 проекта на обща стойност повече от 67,6 милиона лева (34,6 милиона евро). Фондът си е спечелил международно признание за иновативния си подход към финансирането и консултирането в сферата на енергийната ефективност.