Translate:

Револвиращ фонд „KredEx“ за енергийна ефективност в жилищните блокове

Фондът „KredEx“ е револвиращ фонд за енергийна ефективност, създаден през 2009 г. като част от фондация „KredEx“ – държавна нестопанска организация, създадена през 2001 г. от Министерството на икономиката и комуникациите (МИК) на Естония за предоставяне на финансови услуги. Средствата за револвиращия фонд са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), правителството на Естония, Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и от фондация „KredEx“.

Фондът осигурява револвиращо финансиране по програмата за кредитиране на санирането на жилищни блокове за проекти на сдружения на собствениците на апартаменти и жилищни асоциации в Естония, които желаят да подобрят енергийните характеристики и условията на живот в своите жилища, да реализират значителни енергийни спестявания, както и да намалят общото си енергопотребление. Той също така управлява безвъзмездното финансиране в сферата на енергийната ефективност и жилищния сектор от името на националните и местни власти на Естония.

Създаването през 2009 г. на схемата на фонда за кредитиране на обновяванията, в резултат на диалога и сътрудничеството през 2007 г. между МИК, фондация „KredEx“ и представители на германската банка за развитие „KfW Bankengruppe“ отбеляза изместването на фокуса на стратегията за подпомагане на енергийната ефективност на правителството на Естония от предоставянето само на безвъзмездно финансиране — какъвто бе случаят в периода 2003 - 2007 г. — към една по-адекватна система за подпомагане, основаваща се на комбинация от кредити, гаранции по кредитите и безвъзмездни средства.  Новата стратегия произтичаше от желанието на правителството на Естония да приведе политиките си в съответствие с политиките и директивите на ЕС, съгласно пакета относно климата и енергетиката до 2020 г., залегнали в следните планове и политики:

  • Националната политика за развитие на жилищния фонд, приета през 2008 г. с конкретна цел създаването на висококачествен, устойчив и енергийно ефективен сграден фонд
  • Плана за целите по съхранението на енергия за периода 2007-2013 г., който конкретно предвиждаше повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради
  • и Националния план за развитие на енергийния сектор до 2020 г.

Тази нова стратегия също така отговаряше на желанието на Европейската комисия за алтернативно използване на наличните в Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) средства за устойчиво развитие на градската среда, които преди това бяха използвани главно като инструмент за безвъзмездно финансиране от регионите.

Създаването на система за подпомагане на обновяването на жилищни блокове с ниско качество и ниска енергийна ефективност бе ключова стъпка на правителството към постигане на целите в сферата на енергийната ефективност. Причината за това се криеше във факта, че към съответния момент на сградния фонд в Естония се падаше близо 50 % от общото крайно потребление на енергия на национално равнище, което бе значително над средното потребление от 37,5 % за всички останали държави-членки на ЕС, както и във факта, че близо 60 % от естонците живееха в жилищни блокове, строени главно в периода 1961 - 1990 г. (а 30 % живееха в жилища, строени дори преди 1960 г.), поради което енергийната ефективност и температурните условия се нуждаеха от сериозно подобряване.

Целта на фонда бе да стимулира собствениците на апартаменти да намалят потреблението на енергия, да повишат енергийната ефективност на жилищата си с минимум 20 % и да използват възобновяема енергия посредством осигуряването на достъп до преференциално кредитиране и безвъзмездни средства при определени условия.

Заложената през 2009 г. цел бе обновяването на най-малко 1 000 сгради до края на 2013 г. и постигането на минимум 20 % енергийни спестявания в сградите с чиста площ до 2 000 м² и минимум 30 % в сградите с чиста площ над 2 000 м².

„KredEx“ функционираше главно като кредитна институция и чрез финансовите си посредници „Swedbank“ и „SEB“ предоставяше финансови продукти като преференциални кредити и гаранции по кредитите (за санирането на жилищни блокове).

Посредством фондация „KredEx“ той също така изпълняваше и две други функции: играеше ролята на посредник за отпускането на безвъзмездни средства за реконструкция и енергийни обследвания, експертни оценки и разработване на проектна документация, както и на инициатор и разпространител на енергийната ефективност, като полагаше големи усилия за насърчаване на по-ефективното използване на енергийните ресурси и повишаване на информираността относно енергийната ефективност в Естония.

Фондът получи финансиране на обща стойност 72 милиона евро, които трябваше да бъдат предоставени под формата на кредити за саниране на сдружения на собствениците на апартаменти и жилищни асоциации. Безвъзмездните средства за саниране не се изплащаха от фонда, а се осигуряваха по отделна бюджетна линия от ЕФРР (3 милиона евро) и схемата за зелени инвестиции от продажбата на квоти за емисии на CO2 на Люксембург на европейския пазар за търговия (около 40 милиона евро).

Към днешна дата цялото финансиране (в размер на 72 милиона евро) е изчерпано. Независимо от изчерпването на средствата, фондът все още продължава да приема заявления с надеждата, че може да бъде осигурено ново финансиране. Схемата за кредитиране се оказа успешна за насърчаване на иновативните решения за подобряване на енергийната ефективност на сградите, често пъти с близо 40 %. Фондът още не е реализирал действителния си потенциал за револвиращо финансиране, тъй като все още погасява заемния капитал, получен от някои от финансиращите го институции (БРСЕ и правителството на Естония).