Translate:

Програма на Падуа за обновяване на жилищни блокове „PadovaFit!“

„PadovaFit!“ е програма, инициирана от община Падуа през 2012 г., с цел масовото прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в жилищния фонд, която е насочена най-вече към частните домакинства и, в по-малка степен, към общинските жилища и сгради в градската зона на Падуа. Програмата за обновяване използва модела на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР).

Тя има за цел да съдейства и осигури финансиране за енергийното обновяване предимно на жилищни блокове с оглед подобряване на енергийните им характеристики и реализиране на значителни енергийни спестявания.  По-конкретно, програмата има за цел да съдейства за санирането на сгради, при което се предвижда прилагането на стандартизирани мерки за съхранение на енергията в съответствие с типа на сградата с помощта на финансиране от страна на ДПЕУ и т.нар. „посредници на етажната собственост“.

„PadovaFit!“ също така има за цел да окаже съдействие за изпълнението на плана за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на община Падуа, надграждащ върху приетите в миналото местни енергийни планове. Този план, приет през 2011 г. от общината (в качеството ѝ на страна по Споразумението на кметовете от 2009 г.) и одобрен от Европейския съюз през 2012 г., прилага на практика ангажимента на общината за постигане на целите за намаляване на енергопотреблението, залегнали в Споразумението.

По линия на ПДУЕ общината активно прилагаше местни политики в подкрепа на изпълнението на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ с оглед обновяването на общинския и частния сграден фонд. Това бе повече от необходимо, тъй като сградите в градската зона на Падуа в по-голямата си част бяха строени без оглед на консумацията на енергия, т.е. по-голямата част от неенергоефективните жилищни блокове клоняха към клас за енергийна ефективност G, а множеството домакинства не разполагаха с финансовия ресурс или заемния капацитет, или необходимите познанията да подобрят условията на живот в своите жилища.

Подходът на „PadovaFit!“, осланящ се на миналия опит на общината с отоплението на собствените ѝ сгради, бе да обедини жилищните блокове, представляващи твърде малки и отделни инвестиционни проекти, с цел увеличаване на мащаба и оптимизиране на енергийната ефективност и оперативните разходи, като по този начин направи проекта приемлив за финансиране.

За целта общината, в качеството си на координатор на програмата, основа консорциум с участието на опитни местни представители на частния сектор, кооперативна банка, дружество за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ), неправителствена организация от сферата на висшето образование и енергийно дружество, които имаха готовност да съдействат и инвестират в развитието на схемата „PadovaFit!“.

Този консорциум, който всъщност представлява и звено по изпълнение на програмата (ЗИП), координира и спомага за целия процес по нейното изпълнение, предоставя техническа помощ на бенефициентите и играе активна роля за популяризирането на програмата и обучението на посредниците на етажната собственост.  Консорциумът съвместява функциите на изпълнителен орган, доставчик на интегрирани услуги, междинно звено, оценител и финансов консултант.

Въз основата на предварителния разчет за ресурсите в размер на близо 15,8 милиона евро, програмата има за цел да санира минимум 200 сгради в частния сектор до края на 2016 г. и да реализира енергийни спестявания в размер средно на 25 %. Инвестициите ще бъдат насочени към обновяването на близо 2 250 апартамента, намаляване на емисиите на CO2 с приблизително 3,7 хиляди тона на година, реализиране на 15,7 GWh спестявания на първична енергия за година и производството на 2,3 GWh възобновяема енергия на година.

Благодарение на своята инвестиционна инициатива в размер на 15,8 милиона евро, програмата успя да си осигури финансиране в размер на 0,59 милиона евро от програма „Интелигентна енергия - Европа“ (ИЕЕ) по линия на инициативата за мобилизиране на местните енергийни инвестиции и техническа помощ за разработването на проекти („MLEI-PDA“) или, иначе казано, 75 % от очакваните разходи по изпълнението ѝ в размер на близо 0,8 милиона евро за периода юни 2013 - май 2016 година. Инвестициите ще доведат до лостов ефект в размер на повече от 25 пъти от безвъзмездното финансиране.

През м. октомври 2015 г. пет жилищни блока, представляващи 97 апартамента, официално се присъединиха към програмата.  Други 44 жилищни блока, представляващи 900 апартамента и 25 фирми, са в процес на присъединяване.