Translate:

Програма за енергийно обновяване на сградите в Лондон „RE:FIT“

„RE:FIT“ — програмата за енергийно обновяване на сградите от обществения сектор в Лондон — е един от инструментите на стратегическия подход на кмета на Лондон за смекчаване на последствията от изменението на климата. Програмата има за цел да съдейства на организациите от обществения сектор и на неправителствените организации да постигнат значителни икономии на средства, да подобрят енергийните характеристики на своите сгради и да намалят емисиите на CO2 с помощта на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР).

Целта е до 2025 г. да се обновят 40 % от обществените сгради или, с други думи, да се обхване площ от близо 11 милиона кв. м. и да бъдат реализирани инвестиции в размер на 400 милиона лири.  Междинните ѝ цели за 2015 г. включват обновяването на 600 сгради или, иначе казано, площ от 1,6 милиона кв. м. и намаляването на емисиите на CO2 с 45 хиляди тона.

Първата рамка за реализацията на програмата „RE:FIT“ бе създадена през 2010 г., надграждайки върху опита от пилотната програма за енергийна ефективност на сградите („BEEP“), която се осъществяваше в периода 2009 - 2010 г. Тя опрости процеса по възлагане на обществени поръчки за енергийни услуги, като осигури предварително договорени споразумения в съответствие с регламентите на ЕС, които можеха да се сключват с група одобрени при предварителна селекция дружества за предоставяне на енергийни услуги („ДПЕУ“) за проектирането и изпълнението на мерки за спестяването на енергия.

Управата на Лондон стартира втората рамка „RE:FIT“ през м. септември 2011 г. за период от 48 месеца. Втората рамка се управлява от звеното по изпълнение на програмата „RE:FIT“. Като цяло ЗИП управлява доставчиците по програмата, съдейства на организациите от обществения сектор да се възползват от нея и оказва подкрепа на бенефициентите във всички етапи от проекта.

През лятото на 2013 г. Управата на Голяма община Лондон стартира специална програма „RE:FIT за училищата“, насочена към подобряване на енергийната ефективност в училищата.  Тя се ползва с подкрепата на „Salix“ - независима, финансирана от обществеността компания, насочена към осигуряването на финансиране за проекти за енергийна ефективност в обществения сектор. „Salix“ предоставя безлихвени кредити на участващите в нея училища в размер на 100 % от стойността на проекта.       

Към настоящия момент ЗИП е успяло да ангажира в програмата 199 организации от обществения сектор, което съответства на инвестиции в размер на общо 68,6 милиона лири. Обновени или в процес на обновяване са близо 460 сгради.