Translate:

Местни възобновяеми енергийни източници - Общност по климата на Зербек

„Klimakommune Saerbeck“ (Общност по климата на Зербек) е местна енергийна инициатива на общината в Зербек и история за успеха на начина на организиране на енергийния преход на местно ниво.

Тя реално стартира през 2008 г., когато общината, след множеството положителни резултати от гражданската инициатива за монтирането на фотоволтаични (ФВ) панели на покривите на общинските сгради, взе решение енергоснабдяването на цялата община да премине към възобновяеми енергийни източници.  Целта бе постигането на независимост от традиционния енергиен доставчик и ориентиране на цялото енергоснабдяване в Зербек (домакинства, фирми и обществено осветление) към собствено производство от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

Една година по-късно, през 2009 г., общината спечели регионалния конкурс, организиран от федералната провинция Северен Рейн - Вестфалия, и ѝ беше позволено да се нарече „Общност на Северен Рейн - Вестфалия по климата на бъдещето“, с което си проправи пътя към финансирането и осъществяването на своята амбициозна програма за постигане на неутралност по отношение на климата и енергийна автономност до 2030 г.

 

Извън контекста на регионалното състезание, пътната карта на Зербек за постигането на нейната цел залегна в интегрираната концепция на общината за опазване и адаптиране към климата (абревиатура на немски език „IKKK“ от „Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept“), която набеляза седем области на действие, три водещи проекта и 150 отделни мерки.

Крайъгълният камък на тази инициатива бе успешното асоцииране и сътрудничество между община Зербек и множеството заинтересовани страни в обществото (граждани, сдружения, службата по планиране, местното самоуправление, фирмите, земеделските производители и др.). Движещата сила бе нейният управителен комитет, състоящ се от 12 - 14 лица (местни жители, учени, икономисти, инженери и др.), включително ръководител на проекта, мениджър по комуникациите и кмета на общината.

Към днешна дата общността е монтирала над 438 ФВ инсталации на покривите на частните къщи и училищата, управлява своя собствена местна електроенергийна мрежа, изградила е топлофикационна централа, която представя концепцията за използване на възобновяеми източници по образователен начин, и е превърнала бившия склад за боеприпаси в парк за биоенергия, включващ 7 вятърни турбини, инсталация за биогаз, пречиствателна станция за биологични отпадъци с етап на усвояване и ФВ парк. Общността произвежда около 3,5 пъти повече възобновяема енергия, отколкото е местното потребление, а годишните емисии на CO2 на глава от населението са намалели от 9 до 5,5 тона.