Translate:

КООПЕРАЦИЯ „ECOPOWER“

„Ecopower“ cvba е една белгийска кооперация за използването на възобновяеми енергийни източници — от вида на т. нар. „REScoop“ — чийто членове наброяват 48 000 души. Кооперацията емитира акции и инвестира в инсталации за производството на възобновяема енергия, като вятърни турбини и слънчеви фотоволтаични системи. В кооперацията могат да участват всички граждани: след закупуването на акции, те стават съсобственици на инсталациите и придобиват право на дял от печалбата. На членовете също така се дава възможност да изкупуват „зелената“ електроенергия, произведена от местните източници, на разумна цена. „Ecopower“ понастоящем е ориентирана към онези общини, които са страни по Споразумението на кметовете, но които изпитват затруднения при съставянето на своите планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Нещо повече кооперацията използва приходите от проектите за вятърна енергия в Екло, Асе и Берсел за месечното възнаграждение на един (хоноруван) експерт по ПДУЕ, който съдейства от името на местната община за реализацията на проекти за ВЕИ и ЕЕ на местно равнище.