Translate:

Какво представляват иновативните модели на финансиране?

Терминът „иновативни модели на финансиране“ се отнася до механизмите и инструментите, разработени с цел да се осигури адекватно финансиране за широкомащабно и цялостно обновяване на сградите за постигане на енергийна ефективност. Примерите за тези модели включват инструменти като:

  • договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР)
  • финансиране от трети страни (ФТС)
  • револвиращи фондове
  • модели за взаимопомощ (REScoop)
  • колективно финансиране
  • „зелени“ облигации

Въпреки че тези схеми са се доказали като успешни и са били приложени в редица държави, те все още не се радват на повсеместно използване в цяла Европа. Все още съществуват някои затруднения, които възпрепятстват разпространението и повсеместното им прилагане. Ето защо „CITYnvest“ цели да преодолее именно тези пречки.