Translate:

Каква е процедурата за стартиране на проекти?

В доклада, в който се прави преглед на иновативните модели на финансиране и управление на широкомащабно саниране, се поясняват възможните механизми и инструменти, който могат да бъдат използвани от местните власти при обновяването на сградния им фонд. Документът представя характеристиките на най-ефективните инициативи, които се разработват и реализират понастоящем, както и характерните за всеки един от моделите предизвикателства и рискове.

 

Ръководството за изграждане на „едно гише“ по въпросите на енергийното обновяване пояснява начина за стартиране на проекти за енергийно обновяване и определя основните предизвикателства и фактори за успех. То може да бъде изтеглено (на английски език) от библиотеката с ресурси.