Translate:

Инициатива за сътрудничество „Енергия за Брикстън“

„Енергия за Брикстън“ е инициатива за сътрудничество с идеална цел за производството на възобновяема енергия чрез слънчеви фотоволтаични инсталации в района на Брикстън в Южен Лондон. Тя попада в категорията на т. нар. „кооперативи“ за използването на възобновяеми енергийни източници („REScoop“). По линия на програмата бяха реализирани няколко общностни проекта за възобновяема енергия – „Brixton Energy Solar 1“, „Solar 2“ и „Solar 3“. За всеки един от тях се създаде кооперативно дружество с ограничена отговорност, собственост на гражданите, инвестирали в него.

Самата програма се управлява от нестопанската организация „Repowering London“, която е специализирана в посредничеството за реализацията на проекти.

Проектите се финансират от гражданите. Част от печалбата от проектите за слънчева енергия се инвестира в обществен фонд за енергийна ефективност (ОФЕЕ). Фондът се използва за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради в Лондон. Съвместно с местната общност членовете на кооперативното дружество разработват инициативи за спестяването на енергия в района. Със своето по-широко социално измерение „Brixton Energy Solar 1“, „Solar 2“ и „Solar 3“ са пример за най-добрите практики в спестяването на енергия. Те са насочени към домакинствата в най-голяма нужда, като например социалните жилища, където енергийната бедност е реален проблем.

За всеки нов проект се отправя предложение за дялово участие с цел набирането на достатъчно средства. То се отправя към всички британски граждани, като при по-голям брой желаещи с предимство се ползват местните жители. Предложението важи за срок от 5 седмици, който се оказва достатъчен за набирането на необходимите средства.

Очакваната възвращаемост на инвестицията е в размер на 3—5 %, въпреки че финансовите ползи не са от толкова голямо значение, колкото повишаването на благосъстоянието на местната общност.

Тези проекти служат за изграждането на една устойчива общност. Всеки нов проект и нов кооператив е едно „ново начинание“, в реализацията на което се ангажират нови членове на общността. Чрез тези инициативи се повишава осведомеността по въпросите на енергийната ефективност и необходимостта от справяне с енергийната бедност. Освен това се осигуряват обучение и работни места за местните жители.

Те нямат за цел само производството на възобновяема енергия или спестяването на киловатчасове. Цели се укрепване на жизнените способности на местната общност. Организацията „Repowering London“ се стреми към създаване на устойчивост посредством осигуряването на обучение и практическа подготовка на младежите в общността. По всеки проект за слънчева енергия се предлагат и стажове за студенти — независимо от това дали те са компютърни специалисти или студенти по право — с възможност за започването на работа по нейните инсталации за възобновяема енергия. Целта е членовете на съответната общност да „изучат занаята“.