Translate:

Зелените сгради на Ротердам

„Зелените сгради на Ротердам (Rotterdamse Groene Gebpuwen)“ касае модернизацията на общинските имоти на Ротердам и представлява важен компонент в подхода на общината към смекчаване на последствията от изменението на климата.  Програмата има за цел да засили устойчивостта на общинските сгради посредством подобряване на енергийните им характеристики и намаляване на техния въглероден отпечатък, оптимизиране на тяхната поддръжка и подобряване на вътрешните температурни условия и комфорт въз основа на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР).

Тя представлява част от инициативата на Ротердам по отношение на климата (ИРК) – програма по отношение на климата, стартирана през 2007 г. от община Ротердам, пристанище Ротердам, организацията на работодателите „Deltalinqs“ и агенцията по опазване на околната среда „Rijnmond (DCMR)“.  С тази програма общината осъществява своя принос към залегналите в ИРК цели за намаляване на емисиите на CO2 на града и на пристанището с 50 % до 2025 г., спрямо нивата от 1990 г., както и за постигането на 100 % устойчивост спрямо изменението на климата и укрепване на икономиката на Ротердам.

Амбицията на програмата е да подобри в дългосрочен план устойчивостта на всички общински имоти и социални жилища. Цялата общинска собственост включва около 3 500 сгради, като близо 1 700 от тях се считат за част от основния портфейл. Този основен портфейл включва плувни басейни, спортни зали, офиси, училища, музеи и театри.

Подходът е да се обединят или да се групират сгради от един и същи вид с цел увеличаване на мащаба на проекта, като по този начин се увеличи покупателната способност и се оптимизират оперативните разходи и енергийната ефективност.

Общината обмисля създаването на 4 групи, за които да бъдат обявени тръжни процедури за обновяване до 2014 г.

Пилотният проект по програмата бе свързан с първата група сгради, които да станат устойчиви посредством модернизация на конструкцията и ДЕСГР. Той се отнасяше до 9 плувни басейна, считани за основни потребители на енергия в рамките на общинския сграден фонд. За тази първа група бе обявена тръжна процедура през 2010 г., а за ДПЕУ - през 2011 г.

След приключване и извличане на поуките от пилотния проект, общината стартира през 2014 г. заедно с две други общини две допълнителни тръжни процедури, отнасящи се до една група офиси/работни помещения (съвместно с община Шхидам) и една група сгради с обществено предназначение (съвместно с община Влаардинген). До момента е възложена обществена поръчка само за онази част от дейностите, касаещи групата офиси/работни помещения на община Ротердам.

Програмата получи финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на „INTERREG Северозападна Европа (NWE)“ - програмата на ЕС за насърчаване на икономическото, екологичното, социалното и териториалното бъдеще на Северозападна Европа.

Община Ротердам е инвестирала близо 1 милион евро в разходите по процеса на пилотния проект.