Translate:

Енергийна ефективност в Милано - Споразумение на кметовете

„Енергийна ефективност в Милано - Споразумение на кметовете“ е пилотен проект, реализиран от провинция Милано през 2009 г. с цел подобряване на енергийните характеристики на група от обществени сгради в провинцията и постигане на значително намаляване на потреблението на първична енергия с използването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР). Програмата има за цел да посредничи и осигури финансирането за енергийното обновяване главно на общинските училища в няколко малки общини (с по-малко от 30 000 жители) в провинция и община Милано, които са се присъединили към инициативата „Споразумение на кметовете“.

Стартът на програмата бе даден с една мащабна програма за енергийно обследване, финансирана от „Cariplo“ — филантропска банкова фондация — осъществявана в периода 2006 - 2008 г. в региона на Ломбардия с цел стимулиране на прилагането на мерки за енергийна ефективност в по-малките общини. Фондацията впоследствие заключи, че програмата за енергийно обследване не е довела до значително засилване на инвестициите в енергийната ефективност, основно поради ограничените бюджети, отслабения или липсващ капацитет за кредитиране и липсата на технически капацитет за разработването на проекти.

Като териториален координатор на Споразумението на кметовете, представляваща множество малки общини, с тази програма провинция Милано цели да постигне целите по намаляване на енергийното потребление, залегнали в Споразумението, т.е. намаляване до 2020 г. с 20 % на емисиите на парникови газове спрямо равнищата от 1990 г. (намаляване с 9 000 тона на емисиите на CO2), 20 % дял на възобновяемата енергия в общото производство на енергия и 20 % намаление на потреблението на първична енергия спрямо прогнозите.

Освен значителното намаляване на крайното енергопотребление от страна на сградния фонд на малките общини, тя има за цел да насърчи по-зрялото развитие на ДПЕУ (дружествата за предоставяне на енергийни услуги), които да бъдат в състояние да предлагат ДЕС с гарантиран резултат, а така също и да увеличи специализираните познания на общините в областта на управлението на проекти, свързани с енергийната ефективност.

Едно съвместно изследване с ЕИБ отбеляза потенциала за реализиране на инвестиции в размер на 90 милиона евро в мерки за енергийна ефективност и за тази цел бе създадено звено по изпълнение на проекта (ЗИП) през 2009 г. От тези 90 милиона евро ЕИБ имаше намерение да предостави 65 милиона под формата на кредити за ДПЕУ през търговска банка - посредник в региона.

ЗИП управлява целия процес по изпълнение на програмата, от инициирането на програмата и анализ и оценка на проектите до обявяването на обществени поръчки, договаряне, проследяване на изпълнението на дейностите и отчитане на резултатите. По този начин то съвместява функциите на изпълнителен орган, оценител, доставчик на интегрирани услуги, посредник и финансов консултант.

Към днешна дата са обявени поръчки за осъществяването на мерки за енергийна ефективност в 98 сгради в 16 общини на обща стойност 13 милиона евро.

Въпреки непостигането на първоначалната цел от 90 милиона евро инвестиции, тази програма бе първата в Италия, която реализира инвестиции в мерки за енергийна ефективност на регионално равнище изцяло на основата на ДЕСГР. Проектът съдейства за разпространението и възприемането на модела на ДЕСГР в Италия, като проправи пътя за други публични администрации и други проекти с участието на ДПЕУ.