Translate:

Енергиен фонд „Den Haag (ED)“

„Energiefonds Den Haag (ED) C.V.“ е револвиращ фонд, създаден под формата на командитно дружество по нидерландското право (C.V. или Commanditaire Vennootschap), учредено от община Хага през 2013 г., който има за цел да предоставя револвиращо финансиране за проекти за развитие на градската среда, включващи използването на възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност.

„ED“ бе създаден с оглед на желанието на Европейската комисия за наличието на алтернатива на използването на наличните средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), които бяха използвани главно като инструмент за безвъзмездно финансиране от регионите.  Като пример за алтернативно използване би могла да се посочи инициативата в политиката на Европейската комисия „JESSICA“ (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони), създадена с цел оказване на съдействие на държавите-членки при използването на механизми за финансов инженеринг в подкрепа на инвестициите в устойчивото развитие на градската среда през програмния период 2007-2013 г. Залегналият в „JESSICA“ механизъм позволява публичните средства да бъдат инвестирани по начин, който гарантира тяхното възстановяване и по-нататъшно реинвестиране в други проекти за градско развитие.

Община Хага желаеше да има водеща роля в разработването на този вид финансови инструменти и взе решение за създаването на холдингов фонд „Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID)“ в подкрепа на интегрираното устойчиво градско развитие в рамките на инициативата „JESSICA“.  От едно проучване, проведено през 2011 г. от Управителния комитет в Хага на рамката „Възможности за Запада“ — като тази програмна рамка бе бенефициент на средства от ЕФРР — стана ясно, че съществува свободна ниша и необходимост от фонд за инвестиции в енергийната ефективност и фонд за териториално икономическо развитие, затова през 2012 г., в тясно сътрудничество с тази програмна рамка и под ръководството на ЕИБ, бе стартиран пилотен проект за прилагане на финансовия инструмент „JESSICA“. По негова линия бяха създадени два фонда на „JESSICA“ за градско развитие: JESSICA „Energiefonds Den Haag (ED)“ се фокусира върху възобновяемата енергия, а JESSICA „Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)“ се фокусира върху изграждането на помещения за малкия бизнес и търговия, като и двата фонда бяха под шапката на холдинговия фонд „HEID“.  И трите фонда стартираха дейността си на 1ви октомври 2013 г.

Общината целеше да осигури мултиплициращ ефект на инвестициите посредством револвиращия характер на средствата, а също така и посредством привличането на допълващо финансиране на ниво фондове и проекти.

Енергийният фонд „ED“ използва финансови инструменти като предоставяне на собствен капитал, (подчинен) заемен капитал и гаранции при по-благоприятни от пазарните условия (т.е. с лихвени проценти под пазарните условия поради неефективността на пазарните условия) на публични или частни инвеститори, които осъществяват проекти за устойчиво градско развитие. Бенефициенти на фонда са, например, проекти за градско развитие, насочени към разширяване на топлофикационната мрежа, геотермални сондажи и цялостно енергоснабдяване на клъстери от сгради и централи за устойчиво енергопроизводство, захранващи мрежата за централно отопление и охлаждане.

„ED“ получи финансиране в размер на 4 милиона евро от холдинговия фонд със задължението да предоставя всички тези средства за проекти за градско развитие до 31 декември 2015 г.

В оценка на пилотния проект, публикувана през м. април 2015 г., се посочва, че въз основа на резултатите до края на м. декември 2014 г., въпреки че не може да бъде гарантирано, енергийният фонд е на път да постигне целите си по отношение на предоставянето на заеми до края на 2015 г. Въпреки че е реализиран само един проект на стойност 72 хиляди евро, има още 4 проекта на обща стойност 3,8 милиона евро, които очакват да получат този заемен капитал.  През м. юли 2015 г. бе обявено, че още един проект – „Green Well Westland“ – на стойност 2 милиона евро е получил заем в размер на 0,6 милиона евро, както и че холдинговият фонд „HEID“ е поискал допълнително финансиране от своите партньори по финансиране с цел осигуряване на необходимото допълнително финансиране за фондовете „ED“ и „FRED“ в резултат на техния успех.