Translate:

Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност - Провинциален съвет на Барселона („REDIBA“)

„REDIBA“ – акроним на „Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност - Провинциален съвет на Барселона“ – е наименованието на проект на Провинциалния съвет на Барселона (DIBA) в подкрепа на местните и регионални власти в провинцията за осъществяването на техните ангажименти по плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Проектът стартира в обстановка, в която общините бяха задължени да предоставят основни услуги в условията на орязани бюджети, липса на инвестиции и заемен капацитет, повишаващи се цени на енергоносителите и поети ангажименти за осъществяването на действия по ПДУЕ. Той имаше за цел да набележи действията или мерките, които могат да генерират достатъчно приходи (напр. производство от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)) или достатъчно финансови спестявания (напр. енергийна ефективност) за финансиране на инвестициите в спестяването на енергия с разумен срок на възвращаемост, т.е. действия или мерки за устойчива енергия в провинция Барселона без каквито и да било разходи или задължения за общините.

Бе създадено звено за техническа помощ („REDIBA TA“) с цел осигуряването на техническо съдействие и правна консултация на общините във връзка с провеждането на обществени поръчки за реализирането на инвестиции в сферата на енергийните спестявания за осъществяване на поетите ангажименти за намаляване на емисиите на CO2 посредством публично-частни партньорства (ДПЕУ, т.е. ДЕСГР и ДЕС, отдаване под наем и др.). В рамките на програмата това звено съвместява функциите на изпълнителен орган, междинно звено, финансов консултант и оценител.

Работата по проекта започна реално през м. май 2010 г. след отпускането на безвъзмездни средства по програма „ELENA“ (европейския инструмент за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище) в размер на 2 милиона евро при очакван размер на инвестициите до 50 милиона евро до края на програмата през м. юни 2014 г.

Първоначално акцентът беше върху фотоволтаиците и соларните системи, но след година се наложи той да се преориентира поради премахването на преференциалните тарифи за ВЕИ в Испания.  Усилията бяха насочени към повишаване на енергийната ефективност и използването на биомаса за отопление.

В края на програма „REDIBA“ бяха получени инвестиционни заявления от страна на 183 от общо 311 общини. Програмата осигури подкрепа за реализирането на 108 проекта, в резултат на които бяха направени инвестиции в размер на приблизително 96 милиона евро и спестени 21,6 хиляди тона емисии на CO2 на годишна база.