Translate:

Resources Library

„RE:FIT“ — програмата за енергийно обновяване на сградите от обществения сектор в Лондон — е един от инструментите на стратегическия подход на кмета на Лондон за смекчаване на последствията от изменението на климата. Програмата има за цел да... more

RE:FIT, o la modernización de los edificios del sector público de Londres, es uno de los pilares del enfoque estratégico del alcalde de Londres para atenuar los efectos del clima en la ciudad. Se trata de un programa concebido para ayudar al... more

RE:FIT, or the retrofitting of London’s public sector buildings, is one of the pillars of the Mayor of London’s strategic approach to climate mitigation in London. It is a programme designed to help public sector and charitable organisations... more

През 1996 г. федерална провинция Берлин, в сътрудничество с енергийната агенция на Берлин, постави началото на програма „Партньорства за енергоспестяване“, която имаше за цел подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в Берлин.... more

Le Land de Berlin, en partenariat avec l'agence de l'énergie de Berlin (AEB), a lancé en 1996 les « Partenariats écoénergétiques de Berlin » pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics berlinois. Ce programme gère la rénovation... more

El Estado federado de Berlín, en colaboración con la Agencia de la Energía de Berlín (BEA), puso en marcha en 1996 la iniciativa "Energy Savings Partnerships" (Consorcios de Ahorro Energético), destinada a mejorar la eficiencia energética en los... more

The Federal state of Berlin in partnership with Berlin Energy Agency (BEA) has initiated in 1996 the “Energy Savings Partnerships” for improving energy efficiency in public buildings in Berlin. They project manage the retrofit of public and... more

REDIBA, acronyme de « Renewables and Energy Efficiency Diputación de Barcelona » (soit Énergies renouvelables et efficacité énergétique du Conseil provincial de Barcelone), est un projet créé par le Conseil provincial de Barcelone (DIBA) visant à... more

„REDIBA“ – акроним на „Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност - Провинциален съвет на Барселона“ – е наименованието на проект на Провинциалния съвет на Барселона (DIBA) в подкрепа на местните и регионални власти в провинцията за... more

REDIBA son las siglas de "Eficiencia energética y renovables Diputación de Barcelona", un proyecto promovido por la Diputación de Barcelona (DIBA) cuyo objetivo es asistir a las autoridades locales y provinciales de dicha provincia en la... more