Translate:

Какво представляват моделите за взаимопомощ?

REScoop е пример за модел за взаимопомощ. REScoop е акроним от съставното наименование „Кооперация за енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Sources Cooperative)“. Тези кооперации са граждански инициативи, които разработват проекти за възобновяема енергия и/или енергийна ефективност, продават тази енергия или предоставят услуги на нови инициативи. Терминът „REScoop“ не само дефинира правно кооперациите, но също така обхваща и общностните инициативи за енергия с какъвто и да било друг правен статут. В Европа съществуват около 2 500 REScoop инициативи. Повече информация можете да откриете на интернет сайта на Rescoop.