Translate:

Какво представляват договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР)?

Договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) са форма на 'креативно финансиране' на капиталови подобрения, при които средствата за енергийно обновяване се осигуряват от намалените разходи. При този вид договорености външна организация („дружество за предоставяне на енергийни услуги“ или „ДПЕУ“) реализира проект за подобряване на енергийната ефективност или проект за възобновяема енергия и използва средствата от спестените разходи или произведената възобновяема енергия за покриване на разходите по проекта, в това число и инвестиционните разходи. Презумпцията е, че дружеството няма да възстанови разходите си, освен ако проектът не генерира очакваните енергийни спестявания. Определението за тези договори, както и повече информация за тях, можете да откриете на интернет сайта на Европейската комисия.