Translate:

„ENSAMB“

Проектът за генериране на енергийни спестявания от общинските сгради или за краткост „ENSAMB“ се финансира по линия на програма „Интелигентна енергия Европа – Мобилизиране на местните енергийни инвестиции (IEE-MLEI)“ на Европейския съюз. Той стартира през м. юни 2012 г. и приключи през м. октомври 2015 г.
Проектът дължи началото си на сътрудничеството между 5 малки общини в селските райони на Норвегия (Елверум, Енгердал, Стор-Елвдал, Трисил и Амот), които желаеха да постигнат енергийни спестявания в размер на поне 25 % във всичките 133 общински сгради или 11 GWh / година, при предвидени инвестиции в размер на 11,25 милиона евро. Областният съвет на Сьор Остердал организира част от енергийните ремонти в общините, които също така се бяха присъединили към Споразумението на кметовете и целяха да постигнат спестявания в размер на 25 % в подлежащите им сгради съгласно приетите планове за действие в областта на климата и енергетиката.

Сьор Остердал обхваща 5 общини с общо 35 000 жители. В тях имаше 133 общински сгради с обща площ от 260 000 m2 и годишно потребление на енергия в размер на 45 GWh. Повечето сгради бяха построени в периода 1950 - 1980 г. (когато разходите за енергия бяха много ниски).
Те са част от фюлке Хедмарк, която е миноритарен (7 % дялово участие) партньор по проекта. Гимназиите и някои здравни учреждения се управляваха на ниво фюлке Хедмарк.
Отправната точка за проекта бе одобрението на плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и подписването на Споразумението на кметовете. Предвид на ограничените ресурси на общините, желанието им за финансови икономии бе разбираемо.
Те използваха договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) като работен инструмент за повечето мерки.
Инвестициите бяха обединени в 5 пакета:

  • ДЕСГР за повечето от сградите в община Елверум, обхващащи голяма част от общинските сгради;
  • (подобни) ДЕСГР за общините Енгердал, Стор-Елвдал, Трисил и Амот
  • Конвенционално (базирано на отделни изпълнители) прилагане на мерки по отношение на сградите, принадлежащи към фюлке Хедмарк
  • Конвенционално прилагане на мерки в останалите общински сгради
  • Интегриран проект, т.е. основно обновяване на енергоспестяващата компонента на сградите

Дейностите по отношение на всеки пакет включваха: анализ, подготвителни работи, обследване, оценка, преговори и договаряне.
Проектът също така включваше обучение на оперативния персонал, както и документация за разпространение и насърчаване на други подобни заинтересовани страни / организации.
Финансирането за проектите бе осигурено от общините и/или банките.
Между 4-те общини — Трисил, Енгердал, Амот и Стор-Елвдал — и „Norsk Enøk og Energi (NEE)“ бяха подписани договори за първия етап (етапа на анализ) от ДЕСГР. Анализът на сградите приключи през м. май 2013 г. Етапът на реализация започна през 2014 г., а сега договорите са в началото на етап 3 (гаранционния срок).
Някои основни данни:

  • Договорът включва 71 сгради с обща площ от близо 115 000 m²
  • Очакваните спестявания на енергия са близо 26 % или повече от 60 000 евро/година (6 милиона норвежки крони/година)
  • Общата стойност на инвестицията ще бъде близо 3 милиона евро (30 милиона норвежки крони)
  • Стойността на първия етап (етапа на анализ) с участието на „NEE“ възлиза приблизително на 60 000 евро (600 000 норвежки крони)